TOĽKO SLOBODY V CESTOVANÍ, KOĽKO JE MOŽNÉ, TOĽKO OBMEDZENÍ, KOĽKO BUDE NUTNÉ

Výzva cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu

Vážený pán predseda vlády, vážený pán minister vnútra, dopravy, hospodárstva a zahraničných vecí,

v prvom rade chceme poďakovať za všetky aktivity, ktoré vláda SR vynaložila s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva Slovenska. Sme radi, že sa epidemiologická situácia aj vďaka týmto opatreniam vyvíja priaznivo a umožňuje postupný návrat do “normálneho“ života. 

Radi by sme sa tiež poďakovali za súčinnosť, ktorú vláda a jednotlivé rezorty preukázali pri riešení otázky odškodňovania klientov pri nezrealizovaných zájazdoch.

Situácia v cestovnom ruchu je však naďalej veľmi znepokojujúca, bez vidiny skorého konca krízy v našom sektore a s blížiacim sa začiatkom vysokej turistickej sezóny sa stáva doslova kritická. Každý deň čelíme novým stornám, keďže nevieme informovať klientov o reálnych očakávaniach a možnostiach. 

Zo strany vlády nie sú žiaľ jasne odkomunikované dátumy a fakty ohľadom plánovaného otvárania hraníc, uvoľnenia režimu karantény ako nevyhnutých podmienok k obnoveniu fungovania našich firiem a cestovného ruchu.

Ako podnikatelia v cestovnom ruchu v dôsledku pandémie a následne prijatých  opatrení vlády, prichádzame už tretí mesiac o príjem a možnosť akéhokoľvek fungovania svojich firiem s dlhodobými dôsledkami do budúcnosti. Sme jeden z mála segmentov hospodárstva, ktorý nemá jasný dátum reštartu svojho podnikania. 

Pomoc na zmiernenie dopadu krízy na podnikateľov v oblasti cestovného ruchu je žiaľ absolútne nedostačujúca.

Chceme týmto požiadať kompetentných o nasledovné kroky:

1/ 

Aktívne sa zapojiť do bilaterálnych rozhovorov, koordinačných aktivít na úrovni EÚ s cieľom znovuotvorenia hraníc a reštarte cestovného ruchu v maximálnom možnom rozsahu, v akom to epidemiologická situácia na Slovensku a okolitých krajinách dovoľuje. Hľadať aktívne riešenia v zmysle odporúčaní EK – s okolitými krajinami, s krajinami, ktoré sú dôležitými partnermi v sektore cestovného ruchu, ako aj s krajinami, ktoré sú koridorom do cieľových destinácií.

Cestovný ruch nie je zahrnutý do žiadnej z oznamovaných fáz uvoľňovania reštrikcií. Samozrejme, naštarovať mašinu cestovného ruchu nie je možné zo dňa na deň tak, ako je to v mnohých iných odvetviach hospodárstva a pri otváraní obchodov a služieb. Zverejnenie dátumu otvárania hraníc pre bezpečné krajiny z pohľadu COVID-19, by však procesu prípravy a reštartu cestovného ruchu výrazne napomohlo. Predišlo by sa tým ďaľším stratám príjmov podnikateľov v cestovnom ruchu, ktoré nie sú nevyhnutné a ktoré sa s príchodom plnej turistickej sezóny zo dňa na deň zvyšujú.

2/

Pristupovať selektívne k postupnému reštartu cestovného ruchu z hľadiska destinácie a formy cestovného ruchu a spôsobu dopravy.

Krajiny, ktoré sú tradičnými cieľovými destináciami (ako napr. Chorvátsko) aplikujú balík bezpečnostných opatrení pre kontrolovaný bezpečný reštart cestovného ruchu.

Z bilaterálnych rozhovorov CRO a SLO, AT a CZ vychádza návrh chorvátskej vlády o bezpečných vstupoch do krajiny ( domov – cieľové ubytovacie zariadenie), pričom v prvej fáze, už v týchto dňoch spúšťa najbezpečnejšie individuálne formy cestovného ruchu – nautický turizmus, karavany, privátne ubytovanie – a postupne aj hotely, ktoré spĺňajú požadované bezpečnostné a hygienické štandardy. Podobný vývoj predpokladáme aj v ostatných dovolenkových destináciách.

3/ 

Potešila nás správa o akceptácii smart karantény s využitím mobilných aplikácií v parlamente a vnímame to ako významný posun vpred v otázke riešenia bezpečného vstupu občanov na územie SR. Veríme, že využite aplikácie bude v nasledujúcich dňoch zavedené do praxe. 

Súčasne navrhujeme prehodnotiť aj akceptáciu PCR testov ako alternatívneho riešenia bezpečného vstupu na územie Slovenskej republiky ( podobne ako v Čechách) a tiež kombináciu PCR testov na vstupe alebo po vstupe do krajiny so smart karanténou počas doby čakania na výsledky testov, čím by sa výrazne znížil počet dní v karanténe. 

Pokiaľ by neflexibilné karanténne opatrenia neumožňovali klientovi vycestovať, dostaneme sa už v nasledujúcich dňoch do situácie, kedy klienti cestovných kancelárií budú spĺňať podmienky krajín hostiteľa, ale nebudú  môcť pobyt kvôli dlhej karanténe (ak by zostala jedinou formou dôkazu bezinfekčnosti) po návrate absolvovať. V tomto prípade sa žiaľ na klientov budú vzťahovať zmluvné storno podmienky a dodávateľ služby nemusí  pobyt refundovať ani prekladať. Klienti tak môžu hromadne prichádzať o uhradené zálohy za pobyt. Z rovnakého dôvodu nemôžu vycestovať a minimalizovať straty v dôsledku krízy v súčasnosti ani podnikatelia s podnikateľskými aktivitami v cestovnom ruchu v krajinách EÚ, hoci im tieto vstup umožňujú (CRO a SLO), alebo umožnia v najbližšej dobe.

Skutočným riešením z pohľadu cestovného ruchu bude však až úplné zrušenie karantény a obmedzení na hraniciach, pokiaľ klient (cestujúci) prichádza z bezpečných “ zelených” zón, respektíve nezdržiaval sa posledných 14 dní mimo  krajín EÚ a neprejavuje známky ochorenia pri vstupe do krajiny (podobne ako to zaviedli v Chorvátsku a v Slovinsku).Veríme, že pozitívny vývoj umožní pristúpiť v blízkej budúcnosti aj k tomuto riešeniu.

4/ 

Neodkladné odškodnenie subjektov v cestovnom ruchu.

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zostali od marca bez príjmov. Už v predchádzajúcich obdobiach investovali nemalé prostriedky do sezóny 2020 (katalógy, výstavy, infocesty) a v súčasnosti pri 0 príjmoch nepokrývajú ani fixné náklady, ktoré nie je možné znížiť alebo zastaviť.

Plošné opatrenia, ktoré vláda doteraz plošne ponúkla, nie sú dostačujúce na udržanie chodu firiem a  zamestnancov. Ak sa nepristúpi k rýchlym záchranným krokom, tak ako boli už zrealizované v iných krajinách EÚ, sektoru cestovného ruchu hrozí rozvrat s dlhodobými následkami, krach subjektov (mnohé s dlhoročnou tradíciou)  s domino efektom a následkami pre poisťovne, banky a v neposlednom rade pre klientov ako aj samotných podnikateľov a ich osobné životy. Ponúkame analýzu riešení odškodnení v ostatných krajinách EÚ, ako aj návrhy aplikovateľné v krátkej dobe na slovenský cestovný ruch a spoluprácu na rýchlom riešení odškodnení.

5/

Prehodnotenie kampane „Zostaňte dovolenkovať doma“.

Ak hovoríme o pomoci ťažko skúšaného cestovného ruchu ako cestu v protismere a ďaľší klinec do rakvy, vnímame kampaň, ktorá sa posledné týždne objavuje v médiách ako aj v rétorike politikov. Hoci jej zámer – pomôcť domácemu cestovnému ruchu a udržať krajinu v bezpečí je dobrý, prosíme však prehodnotť nasledujúce aspekty.

Pokiaľ je jej cieľom udržanie dobrej epidemiologickej situácie, sú spôsoby dovolenky a cieľové destinácie, kde dovolenka za určitých okolností bude možná a primerane bezpečná. Nie je korektné hádzať do jedného vreca dovolenku vo veľkých rezortoch  s leteckou dopravou do zatiaľ “rizikových” krajín a individuálnu cestu na súkromie, do kempu alebo loď do Chorvátska. Pobyt pri mori má napokon aj významné pozitívne účinky na ľudské zdravie. 

Máme zato, že takáto kampaň marí náročné aktivity subjektov cestovného ruchu o postupný a bezpečný reštart  a záchranu cestovného ruchu. Občan má právo, na základe dostupných informácií a zvážení bezpečnostných rizík, slobodne sa rozhodnúť, kde bude tráviť svoju dovolenku. Dovolenka na Slovensku bude dobrá voľba pre mnohých občanov, ak sa tak rozhodnú dobrovoľne a nie pod vplyvom agresívnej, často až zastrašujúcej kampane. 

Ak je cieľom podporiť domáci cestovný ruch, treba zobrať do úvahy fakt, že podľa údajov zo Štatistického úradu SR za rok 2019 viac ako tretinu (39%) prenocovaní na Slovensku majú na konte práve zahraniční turisti z okolitých krajín, hlavne z Českej republiky.

V roku 2019 sa ubytovalo na Slovensku celkovo 6.4 mil. turistov. Z toho 39% (2.5 mil.) boli zahraniční turisti. V tomto počte nie sú zahrnutí turisti z jednodenných  zastávok výletných lodí.

Kompletná absencia turistov z týchto krajín nemôže byť nahradená domácimi turistami a teda hotelieri aj súvisiace služby (doprava, stravovacie služby…) môžu  v dôsledku takejto situácie čeliť značným problémom. 

Rovnako by bolo nereálne očakávať, že dlhodobé návyky klientov, správanie spotrebiteľov, je  možné zmeniť masívnou kampaňou, efekt  môže byť skôr opačný.

Záverom by sme chceli vopred poďakovať, že sa uvedeným požiadavkám budete venovať. Sme pripravení spoločne  hľadať optimálne riešenia na prekonanie krízy, zamedzenie ďalších strát a na záchranu cestovného ruchu. 

V duchu sloganu:“Toľko slobody v cestovaní, koľko bude možné, toľko obmedzení, koľko bude nutné.”

S úctou,

dolupodpísané slovenské cestovné kancelárie, cestovné agentúry a subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu

Ak Vaša činnosť súvisí s cestovným ruchom Výzvu možete svojim podpisom podporit tu. Čím viac nás bude, tým je náš hlas lepšie počuť. Ďakujeme za podporu: https://www.survio.com/survey/d/K4O2C8E7Q1E2O8H8Y

V Bratislave 15.mája 2020

kontaktná osoba /autor výzvy:

Ing. Zuzana Ballaschová

podnikateľ v cestovnom ruchu od r. 1995, majiteľ cestovnej kancelárie a zakladateľ nautického cestovného ruchu na Slovensku

kontakt: zuzana@myway.sk, +421903435586

36 thoughts on “TOĽKO SLOBODY V CESTOVANÍ, KOĽKO JE MOŽNÉ, TOĽKO OBMEDZENÍ, KOĽKO BUDE NUTNÉ

 1. Pripájam moje súhlasné stanovisko s Výzvou cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu. Je nevyhnutné alarmujúci stav urýchlene a bezodkladne riešiť.

 2. CK, ktoré mali klientov v zahraničí v mesiacoch marec-apríl sú jedna skupina ( tí už väčšinu klientov poriešili a časť čaká stále na rozhodnutie o voucheroch) a druhá skupina sú tie CK, ktorým letná sezóna začína o mesiac. Hoci sa situácia v krajinách EU neustále výrazne zlepšuje, na Slovensku sa uvoľnuje iba veľmi pomaly a výhľad je neistý. Toto je potrebné nejakým spôsobom doriešiť, už včera bolo neskoro. Dva mesiace boli CK trpezlivé, ale teraz je už naozaj najvyšší čas riešiť aj túto skupinu. Klienti sa denne hlásia o nové informácie, stornujú zájazdy a pobyty. CK im nevedia poskytnúť informácie, ako sa budú ich objednávky riešiť, pretože nevedia ani to, či sa budú ich objednávky na pobyty a zájazdy dať zrealizovať. Ak nastane situácia, že zahraničie zabezpečí všetky opatrenia pre bezpečný pobyt turistov, a iba naša krajina bude trvať na karanténe, alebo opakovaných testoch, cestovným kanceláriám budú pribúdať storná. Peniaze, všetko úsilie a čas investované do výroby katalógov, platov zamestnancov, do nájmov, tlače katalógov, ich distribúcii, času stráveného nad spracovaním objednávok a oveľa väčšieho času nad komunikáciou s klientmi a stornovaní ich zmlúv, sú nenávratne preč. Ak rozhodnutia vlády budú negovať úsilie CK o možnosť pracovať aj napriek tomu, že situácia umožňuje zabezpečiť objednané služby, CK si budú od štátu žiadať náhrady škôd. Opatrenia, ktoré poskytujú Úrady práce riešia iba časť postihnutých CK a aj to iba v nepatrnej miere. Veľká časť touroperatorov nevyhnutne padne, pretože nebude mať z čoho vyplatiť všetkých klientov. Zdecimovaný bude celý okruh slovenských CK a slovenský trh obsadia touroperátori z Česka, Poľska, Číny, Maďarska, Nemecka, ktorým bola poskytnutá pomoc. Slovenská vláda s stane hrobárom slovenských podnikateľov v cestovnom ruchu. Toto naozaj chceme?

 3. Ano pridavam sa. Podpora CA A CK je nevyhnutna.

 4. Vazeni kolegove, kolegyne, obchodni partneri na Slovensku.

  Plne podporujeme Vasi aktivitu, bez ktere hrozi nasemu oboru tezka devastace.
  Budte dusledni a tlacte rovnez na vsechny regionalni politiky, ktere jste volili. Dluzi Vam pomoc za Vas hlas !

  V Ceske republice na tom nejsme o nic lepe, nez Vy na Slovensku. Konecne se u Vas, diky SACKA, zacina resit „poukazovy zakon“. (Bohuzel s trestuhodnym mesicnim opozdenim proti ČR). Vyhodou jsou ale lepsi podminky nez u nas (nemate mezi chranenymi osobami seniory. V ČR je chranena skupina 65+, takze LEX VOUCHER nelze uplatnit u min 50% klientu).
  Hrozbou zacina byt, v poslednich dnech EU, ktera poukazy oznacuje za protipravni.

  Vasi vyzvu posleme vsem nasim partnerum na Slovensku (cca 200 ubytovatelu a 150 CK a CA).

  Bilateralni rozhovory na tema „turisticke koridory“ nastartovala Asociace cestovnich kancelari ČR zacatkem dubna. Tlakem na prislusna ministerstva se nam podarilo nasmerovat Ministerstvo zahranicnich veci ČR k vyjednavani s okolnimi zememi. Probudte, prosim, Vase ministerstvo, at je s kym o otevreni hranic jednat !! Potrebujeme se!
  Zacinaji se pridavat ostatni staty Evropy. Rychle to ale samo nepujde.

  Nasim spolecnym cilem musi byt co nejdrive bezpecne zeme bez hranic, korona testu a karanteny !

  Drzte sa a majte sa zdravo !

  Petr Krč
  CK ATIS – specialista na pobyty v ČR a SR od roku 1990
  Krc@atis.cz
  http://Www.atis.cz

  Mistopredseda ACK ČR
  http://www.ackcr.cz

 5. Vazeni kolegove, kolegyne, obchodni partneri na Slovensku.

  Plne podporujeme Vasi aktivitu, bez ktere hrozi nasemu oboru tezka devastace.
  Budte dusledni a tlacte rovnez na vsechny regionalni politiky, ktere jste volili. Dluzi Vam pomoc za Vas hlas !

  V Ceske republice na tom nejsme o nic lepe, nez Vy na Slovensku. Konecne se u Vas, diky SACKA, zacina resit „poukazovy zakon“. (Bohuzel s trestuhodnym mesicnim opozdenim proti ČR). Vyhodou jsou ale lepsi podminky nez u nas (nemate mezi chranenymi osobami seniory. V ČR je chranena skupina 65+, takze LEX VOUCHER nelze uplatnit u min 50% klientu).
  Hrozbou zacina byt, v poslednich dnech EU, ktera poukazy oznacuje za protipravni.

  Vasi vyzvu posleme vsem nasim partnerum na Slovensku (cca 200 ubytovatelu a 150 CK a CA).

  Bilateralni rozhovory na tema „turisticke koridory“ nastartovala Asociace cestovnich kancelari ČR zacatkem dubna. Tlakem na prislusna ministerstva se nam podarilo nasmerovat Ministerstvo zahranicnich veci ČR k vyjednavani s okolnimi zememi. Probudte, prosim, Vase ministerstvo, at je s kym o otevreni hranic jednat !! Potrebujeme se!
  Zacinaji se pridavat ostatni staty Evropy. Rychle to ale samo nepujde.

  Nasim spolecnym cilem musi byt co nejdrive bezpecne zeme bez hranic, korona testu a karanteny !

  Drzte sa a majte sa zdravo !

  Petr Krč
  CK ATIS – specialista na pobyty v ČR a SR od roku 1990
  Krc@atis.cz
  http://Www.atis.cz

  Mistopredseda ACK ČR
  http://www.ackcr.cz

 6. V plnom rozsahu sa stotožňujem s výzvou na podporu a záchranu cestovných kancelárií a agentúr na Slovensku. Sme asi posledná krajina v EÚ, kde po viac ako 2 mesiacoch krízy sme sa nedockali pomoci v podobe novelizácie zákona 170/2018. Neustále oddalovanie riešenia nám spôsobuje neistotu v existenciu, zásadným spôsobom podkopava dôveru klientov a v konečnom dôsledku aj čoraz väčšie straty. Vyzývam neodkladne prerokovať a prijať novelu zákona, jasne informovať o datume otvorenia hranic, podmienkach návratu turistov zo zahraničia.

 7. Vážení kolegové, podporuji Vaši iniciativu. S trpělivostí očekáváme otevření hranic se Slovenskem a obnovení cestovního ruchu na Slovensku, a to při aplikaci bezpečných a hygienických opatření v nejkratším možném termínu. My Češi milujeme Vaše lidové zvyky, kulturu, hudbu, gastronomii, pohostinnost, přírodu, hory, termály. Předpokládám, že turistická sezóna na Slovensku bude co nejdříve nastartována a budeme moci navštívit Vaši krásnou zemi bez karantény a omezení na hranicích. Společně zachraňme cestovní ruch.

 8. Klára Badinková

  Važená pani Zuzana Ballaschová,

  SKVELÁ A JASNE FORMULOVANÁ VÝZVA! Ďakujem a držím palce, aby sa vďaka nej spustila na SLOVENSKU VLNA EFEKTÍVNYCH AKTIVÍT, ktoré sú nevyhnutné k reštartu cestovného ruchu – po prvé k otvoreniu hraníc s primeranými hygienickými a bezpečnostnými opatreniami. Ako bývalá zahraničná zástupkyňa cestovného ruchu Slovenska v Českej republike, ktorá i naďalej pôsobí v Prahe, ale je srdcom doma na Slovensku, musím uviesť, že zaznamenávam obrovský dopyt od českých zástupcov médií ako i širokej verejnosti (kamarátov/známych) po otvorení hraníc do našej krásnej krajiny… Reprezentanti českých profesných asociácií ako aj majitelia cestovných kancelárií má kontaktujú s tým, aby som pomohla pri uvoľňovaní príjazdového/výjazdového cestovného ruchu na Slovensku, avšak čo môže jeden jedinec i keď srdciar pre cestovný ruch… jedine v JEDNOTE JE SILA! TU JE NUTNÁ JEDNODUCHÁ a JASNÁ KOMUNIKÁCIA s KOMPETENTNÝMI, DOCIELENIE EFEKTÍVNYCH BILATERÁLNYCH ROKOVANÍ tých najpovolanejších osôb v ČR a SR (PREMIÉRI SR-ČR, ministri MZV SR a ČR, ministri MDV SR a MMR ČR). Ako viem, česká strana je pripravená jednať a hľadať prijateľné riešenia (sú pred nami asi 2 – 3 týždne vopred – o problémoch v cestovnom ruchu sa tu už otvorene hovorí).

  Veľmi rada sa vyjadrujem o cestovnom ruchu ako o živom mechanizme, ktorý potrebuje našu starostlivosť a preto aj končím tým, aby sme sa o slovenský cestovný ruch či už incomingový alebo outgoingový starali s maximálnou ohľaduplnosťou, ktorú si zaslúži! Ku svojmu životu potrebuje SLOBODU POHYBU – otvorenie hraníc, lebo v klietke postupne zahynie…Myslím, že je veľa ľudí, ktorí to cítia rovnako a preto verím, že SPOLOČNE HO DOKÁŽEME opäť OŽIVIŤ! Dajme mu „TOĽKO SLOBODY, KOĽKO JE MOŽNÉ a ON BUDE URČITE AKCEPTOVAŤ I NUTNÉ OBMEDZENIA!“

  Nech sa darí v zdraví, z Prahy zdraví
  Klára Badinková (klarabadinkova@gmail.com)

  PS: reprezentanti CK ATIS a DCK REKREA sú tí správni českí srdciari Slovenska – ďakujem za dlhoročnú spoluprácu a držím palce, nech stále dovážajú veľa českých klientov na Slovensko 🙂

 9. Pripájam sa k výzve na podporu cestovného ruchu. Je to najviac zasiahnuté odvetvie a podnikatelia v tejto branži sú stále vo veľkej neistote. Je veľmi dôležité pre reštart našej činnosti komunikovať dátumy otvárania hraníc a podmienky cestovania nielen pre Slovákov smerom von z krajiny, ale aj pre zahraničných turistov na Slovensko. Držme si palce!

 10. Vašu iniciatívu podporujeme. Vláda negatívne naladila obyvateľov Slovenska a nedoporučuje vycestovať na zahraničné dovolenky.Všetky komerčné média podporujú ich negatívne vyjadrenia k vycestovaniu za hranice Slovenska. 25 rokov podnikáme v oblasti cestovného ruchu a táto situácia nemá obdobu. Sú skupiny klientov, ktorí milujú letné dovolenky pri mori! Prečo média stále negujú cestovanie za hranice? Prečo nevieme, kedy vláda povolí otvorenie letísk a cestovanie bez testov a povinností s nimi súvisiacimi. Veď to sú prekážky, ktoré nebudú klienti akceptovať a naše prevádzky nedokážeme celú letnú sezónu držať a čakať kým príde druhá vlna, o ktorej sa vyjadrujú v médiach už teraz ako ďalšej hrozbe pre cestovanie….Cestovné kancelárie a agentúry, tak ako všetky subjekty podnikajúce v oblasti turizmu volajú o pomoc! Ďakujeme, že sa budete venovať problematike CK/CA.
  Stav je pre nás alarmujúci.

 11. Připojuji se k Vaší iniciativě a věřím, že naše vlády co nejdříve umožní cestovat nejen mezi ČR a SR, ale pochopí, že vyžadování karantény a testů při návratu ze sousedních zemí, kde je epidemiologická situace obdobná nebo lepší než v našich zemích nepřínáší zvýšené riziko, ale naopak škodí jak vzájemným vztahům tak ekonomice.

 12. Mate plnu podporu! Chceme aby klienti neodovolenkovali len v predrazenych slovenskych zariadeniach ale sami si vybrali kam chcu ist bez karanteny alebo testovania. Je cas vratit nase zivoty do starych kolaji!

 13. Ja dávam do pozornosti dve aktuálne poznámky:

  a) CK by mala mať právo naúčtovať cestujúcemu, ak sa zájazd neuskutoční z iného dôvodu ako pochybenie CK či nekalé konanie CK, náklady za ňou už realizovanú činnosť CK (napr. do 20 % z ceny zájazdu). Služby CK predsa nemôžu byť poskytované zadarmo ani v prípade pandémie. Vzniknutý rozdiel môže cestujúcemu nahradiť štát či poisťovňa. Toto právo by malo dopĺňať možnosť CK poslať cestujúcemu potvrdenie o prenose jeho zájazdu (či cestujúcim zaplatenej platby) na neskorší termín.

  b) Zákon č. 170/2018 Z.z. sa už DNES stáva nevykonateľným pre neochotu poisťovní uzatvárať nové poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK (v lepšom prípade požadujú 2,5x vyššie poistné – napriek výrazne nižšiemu očakávanému obratu alebo riziku). Problém bude aj s bankami, ktoré tiež odmietajú poskytovať pre CK bankovú záruku. Tým sa ale celkom paralyzuje právo či možnosť podnikať ako CK!

 14. V mene CK FutbalTour.sk podporujeme výzvu a dovoľujem si zacitovať premiéra: „Zodpovednosť prináša výsledky“. Je najvyšší čas opäť začať slobodne žiť, zbaviť sa negatívnej nálady v spoločnosti a plnohodnotne existovať, zrejme už aj s vírusom.

  Nevzdáme sa. Z lásky k športu a cestovaniu to spolu zvládneme.

 15. bezny_obcan

  rozumiem pohladu podnikatelov a je uplne pochopitelne, ked niekto nema prijem a chce prezit, hlada cestu ako na to.

  na druhej strane, povolit turizmus znamena prevziat zodpovednost za tych ludi .. vy by ste dali vase deti do jednej izby s ludmi, co boli v zahranici s tym ze verite ze sa spravali zodpovedne? lebo ziadat uvolnenie opatreni, znamena doverovat tym ludom natolko ze maju tolko rozumu v hlave aby neohrozili ludi, ktori zodpovedni su – ked sa prejdem po ulici, neveril by som nikomu.

  ale ako vravim, rozumiem ze ked niekto nema ziadny prijem lebo podnika v tejto oblasti tak je to neprijemne. nikto necakal takuto situaciu vo svete a nemoze sa kazdy venovat predaju potravin – za beznych okolnosti skrachuje prave on. teraz sa karta obratila

 16. Vážená pani Ballaschová, skvelá práca.
  Cestovný ruch bol zasiahnutý ako prvý a najsilnejšie, žiaľ na okraji záujmu vlády o riešenie.
  Verím, že to ustojíme.

 17. Dagmar

  Je dost destinácií aj v Grécku, kde nebol ani jeden prípad. Pripájam sa lebo je veĺa ĺudí ktorí chcú aj toto leto cestovať!

 18. Eva Samborská

  Pripájame sa k tejto výzve. Je najvyšší čas riešiť problémy cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ich klientov, nakoľko letná turistická sezóna je TU a my všetci sme v obrovskej neistote, ČO ĎALEJ. Naši najvyšší predstavitelia nám nedávajú nádej na „svetlejšie zajtrajšky“, hoci pandemickú situáciu sme zvládli najlepšie v rámci EÚ.

 19. Súhlasím a plne podporujem.

 20. V mene Worldwide Travel Destination Management UK plne podporujeme vyzvu a ocenujeme aktivitu Ing. Zuzany Ballaschovej, o zachranu cestovneho ruchu na Slovensku ako incomingovych tak aj outgoingovych Agentur / Tour Operatorov s vedomim, ze zijeme v demokratickej spolocnosti, a cestovania-chtivy sa maju moznost slobodne rozhodnut kde stravia svoju dovolenku. Prosime podporte CR na SR, beruc do uvahy, ake usilie vynalozili vynalozili jednotlivci ako aj ekonomicky silnejsie subjekty na rozkvet CR od cias padu totalitneho rezimu. Prosime podporte poziadavky, hladat sposoby prekonania prekazok a rozvoja cestoveho ruchu.
  S uctou a vdakou
  Tatiana Harajdova zdravi z Londyna / Prahy

 21. Andrea Lichá

  Súhlasím so všetkým. Uvažuje sa však aj nad možnosťami, že ak majú cestovné kancelárie povinnosti voči klientom a v niektorých prípadoch budú musieť vrátiť klientom uhradenú sumu v plnej výške, aby mali túto povinnosť aj dodávatelia ostatných služieb, s ktorými cestovné kancelárie spolupracujú? Zahraničné cestovné kancelárie, hotely alebo dopravné spoločnosti sa môžu sami rozhodnúť, ako sa vysporiadajú s cestovnými kanceláriami a je málo prípadov, kedy sa tieto dostanú k peniazom. V našom prípade nám napríklad jeden hotel odmieta vrátiť peniaze a aj zmeniť termín, odvoláva sa pritom na zmluvné podmienky a neberie na vedomie terajšiu situáciu. My ako cestovné kancelárie sa teraz na našej zmluvné a storno podmienky odvolávať nemôžeme. Aká je tu potom spravodlivosť? Cestovné kancelárie majú teraz akurát tak zlé meno kvôli niečomu, čo nespôsobili, ale ostatné subjekty cestovného ruchu a to aj vrátane poisťovní sa z toho veľmi ľahko vyvliekli. Samozrejme, nechcem očierňovať ostatné subjekty cestovného ruchu. Možno má niekto iné skúsenosti. Aj nám sa v mnohých prípadoch podarilo dohodnúť s našimi partnermi na vrátení peňazí alebo sme mohli zájazd bezplatne stornovať, keďže sme ešte neuhrádzali zálohy, ale všetko je to len o ich dobrej vôli. Stále máme aj niekoľko nevyriešených prípadov. Ďalšia vec je, že sa vôbec neberie ohľad na to, že cestovné kancelárie žijú z organizácie zájazdu, platia mzdy, odvody, dane a prevádzkové náklady a tie im už nikto nevráti, aby mohli v plnej výške odškodňovať klientov.

 22. Marcela Lauková

  Pripájam sa k tejto výzve. Odvetvie cestovného ruchu patrí medzi najviac zasiahnuté pandemiou a navyše akoby zo dňa na deň vypadlo i zo záujmov o záchranu v národnom hospodárstve. Reštart bude trvať dlhé mesiace avšak bez komunikovania a plánovania termínov a jasných podmienok možností cestovania pre Slovákov cestujúcich do zahraničia ale aj zahraničných turistov, ktorí by mohli Slovensko navštíviť, sa nedá s tým reštartom ani len začať, otvorené prevádzky sú v našom prípade nateraz úplne zbytočné.

 23. Pripájam moje súhlasné stanovisko s Výzvou cestovných kancelárií, cestovných agentúr a subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu. Je potrebne okamzite riesit situaciu cestovnych agentur, kde v pripade sluzieb ubytovania nie je mozne uplatnit Vouchery, nakolko strach zo slovenskej karanteny nepredstavuje prekazku v absolvovani objenanej sluzby a dodavatel sluzby ma narok uplatnit si storno vo vyske 100% voci klientovi, ak nepride na dohodnute miesto v dohodnutom termine.

 24. peter bizoň

  Pripájam súhlasné stanovisko za PB Travel. všetci sme myslím vedeli, že cestovný ruch bude jedno z posledných odvetví, ktoré bude mať otvorene dvere. Ideálne bude, ak nebude žiadna karanténa potrebná. Ale – ak sa otvára cestovanie v okolitých krajinách je dôležité aby sme neboli poslední, ktorí umožnia cestovať. Veľa zahraničných hostí je naklonených cestovať na Slovensko ešte v tomto roku.

 25. Návrh nového zákona vôbec nemá logiku, to, že má cestovka vrátiť do 14 dní vyhradenej skupine klientov ( seniori nad 65 rokov, tehotné ženy, atď..) je jeden obrovský nezmysel.
  Ak má cestovka zaplatenú letenku na pravidelnej linke), taktiež ubytovanie v plnej výške za klienta a klient nad 65 rokov odmietne ísť na zájazd, tak kto zaplatí náklady za ubytovanie a letenku cestovke ? Hotel ani leteckú spoločnosť nebude absolútne zaujímať, že tu máme nezamestnaných, seniorov nad 65 rokov, … atď., nikto peniaze cestovnej kancelárii nevráti. Toto má byť pomoc ? Skôr si myslím, že hádzanie polien pod nohy už v dosť ťažkej situácii. A keď si klienti nič nevyberú, tak v auguste 2021 máme poslať všetkým peniaze a aké? Tie čo nám zostali v zahraničí ? Takýmto spôsobom to bude celé len potápajúca loď, na ktorej si každý hľadá miesto, ktoré sa potopí ako posledné. A agentúry ? Tie budú vracať svoje provízky ? Veď predsa už ten zájazd raz predali , mali s tým prácu a to robili akože zadarmo ? A aj to, že klienti si môže zmeniť destináciu. Fajn, ale potom nech mi niekto vysvetlí, že keď má CK zaplatený hotel v New Yorku a klient povie, že chce ísť do Paríža, tak kto vráti cestovke peniaze za prázdne izby v hoteli v New Yorku ??? A peniaze za letenku do New Yorku, kto preplatí ? Lebo v iných číslach sa pohybujeme pri letenkách do New Yorku a v iných do Paríža. Toto je úplne proti logike a biznisu v cestovnom ruchu. Nehovoriac o kampani ,, Dovolenkujte na Slovensku.“ 🙂

Comments are closed.